Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN COCSERVICES B.V.

Gevestigd aan de Marconistraat 7, 2809 PH Gouda, Nederland

Ingeschreven bij de KVK onder nummer 80847625

Artikel 1. Definities

 1. Cocservices BV: de contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met de Klant en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub BW, optredend als verlener van diensten.
 2. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Cocservices BV en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met Cocservices BV in de zin van artikel 6:231 sub c BW. 3. Vaste Klant: een Klant met ten minste 100 geleverde Certificaten op basis van bestellingen voor het verstrekken van een Certificaat, die door Cocservices BV de status van “Vaste Klant” heeft gekregen. 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst, waaronder iedere Elektronische Bestelling, die tussen Cocservices BV en de Klant tot stand komt ten aanzien van de levering van een Certificaat, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst. 5. Elektronische Bestelling: de Overeenkomst die langs elektronische weg (bijvoorbeeld via de Website van Cocservices BV) tot stand komt met de Klant.
 3. Certificaat: in deze Algemene Voorwaarden worden de volgende Certificaten gezamenlijk en ieder afzonderlijk als “Certificaat” aangeduid:
 4. Conformiteitscertificaat (COC) voor een geïmporteerd voertuig in overeenstemming met de eisen volgens de EU-richtlijn (amendement IX, richtlijn 92/53). Het COC is een document dat wordt afgegeven door de producent en bevestigt dat het geproduceerde voertuigtype voldoet aan alle technische vereisten die zijn voorgeschreven voor de typegoedkeuring van de EG; of
 5. Attest als document afgegeven door de vertegenwoordiger van de producent met volledige details over de registratie van het voertuig; of
 6. gedeeltelijke attestatie als document afgegeven door de vertegenwoordiger van de producent met details voor het aanvullende goedkeuringsproces waardoor de registratie van het voertuig mogelijk is; of
 7. handleiding van het voertuig.
 8. VIN-nummer: het voertuigidentificatienummer.
 9. Partijen: Cocservices BV en Klant gezamenlijk en ieder afzonderlijk “Partij”.
 10. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax, digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) of enige andere wijze van elektronische of digitale communicatie, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. 10. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit onderhavig document.
 11. Website: de website van Cocservices BV welke te bereiken is via: www.cocservices.eu.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en leveringen van Cocservices BV, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Cocservices BV uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Cocservices BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Cocservices BV onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Cocservices BV voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere Overeenkomsten ten behoeve van Cocservices BV worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Cocservices BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Cocservices BV in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Cocservices BV vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. Cocservices BV behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Cocservices BV zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Klant toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Klant in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.
 7. De Klant met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met Cocservices BV gesloten Overeenkomst in te stemmen.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Cocservices BV eerst dan tot stand nadat Cocservices BV een daartoe strekkende opdracht van de Klant schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd en de Klant de verschuldigde betaling heeft voldaan. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Klant daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 2. In het geval dat Cocservices BV en de Klant geen schriftelijke Overeenkomst ten aanzien van het verstrekken van een Certificaat met elkaar hebben gesloten, wordt de Overeenkomst voor het verstrekken van een Certificaat gesloten via het elektronische transactiesysteem dat door Cocservices BV wordt onderhouden op haar Website.
 3. Teneinde een Elektronische Bestelling tot stand te kunnen laten komen, biedt Cocservices BV op haar Website een elektronisch formulier aan, waar de Klant zijn identificatiegegevens en de specificatie van het voertuig waarvoor een Certificaat dient te worden verstrekt kan invullen en verzenden. Zodra dit formulier door de Klant wordt verzonden, wordt het formulier verwerkt door de Website. De goedkeuring van de Elektronische Bestelling door middel van betaling en acceptatie van het voertuig in de laatste stap van het online bestelproces wordt beschouwd als een bindend voorstel van de Klant om de Overeenkomst aan te gaan ten aanzien van de verstrekking van een Certificaat.
 4. Om een Elektronische Bestelling te kunnen plaatsen, moet de Klant een leeftijd van ten minste 16 jaar hebben bereikt.

Artikel 4. Elektronische Bestelling

 1. Door een Elektronische Bestelling te verzenden, bevestigt de Klant dat hij de communicatie in elektronische vorm, voornamelijk via elektronische post en internet, volledig aanvaardt en accepteert als geldig en bindend voor beide Partijen.
 2. Elke Elektronische Bestelling moet het volgende bevatten:
 3. naam en achternaam of de bedrijfsnaam van de Klant, e-mailadres, woonplaats of de maatschappelijke zetel, of het afleveradres, indien niet hetzelfde als de woonplaats of de maatschappelijke zetel, telefoonnummer, factuurgegevens en btw-nr. – in het geval van een rechtspersoon – btw-belastingplichtige;
 4. voertuigtype, merk van het voertuig, land van eerste inschrijving en jaar van eerste inschrijving, VIN nummer van het voertuig;
 5. leveringstermijn en prijs voor verstrekking van het Certificaat, inclusief leveringskosten; d. de Elektronische Bestelling moet ook andere gegevens bevatten als dit wordt vermeld met betrekking tot
 6. een bepaald merk (typologische goedkeuring, kleur van het voertuig), of documenten met betrekking tot het onderwerp van de bestelling, indien vereist door de producent van de Certificaat (kopie van kentekenbewijs, kopie van koopovereenkomst, kopie van de identificatiekaart van de Klant en foto van het goedkeuringslabel);
 7. wijze van levering van het Certificaat.
 8. Een Elektronische Bestelling die niet alle in lid 2 van dit artikel genoemde gegevens bevat, wordt door Cocservices BV niet in behandeling genomen. In voorkomend geval deelt Cocservices BV schriftelijk aan de Klant mede dat zijn Elektronische Bestelling niet is geaccepteerd, alsmede de redenen waarom acceptatie niet heeft plaatsgevonden.
 9. De toeleveranciers van Cocservices BV kunnen om een kopie van het legitimatiebewijs van de Klant vragen. In dat geval dient de Klant Cocservices BV machtigen c.q. toestemming verlenen tot het verstrekken van een kopie van het legitimatiebewijs van de Klant aan de betreffende toeleverancier.

Artikel 5. Rechten en plichten van Cocservices BV

 1. Door het aangaan van een Overeenkomst met de Klant verplicht Cocservices BV zich om: a. het Certificaat aan de Klant af te leveren volgens de parameters die zijn ingevoerd in de elektronische bestelling, en om het te verpakken of de bescherming ervan tijdens de levering te verzekeren;
 2. een Certificaat aan de Klant te verstrekken dat naar beste weten en overtuiging van Cocservices BV voldoet aan de voorschriften en bestellingen die geldig zijn in de staten van het grondgebied van de Europese Unie door middel van de registratie van de voertuigen;
 3. Elektronische Bestellingen in het systeem in te voeren en deze achtereenvolgens af te handelen op volgorde waarop ze zijn binnengekomen;
 4. om het Certificaat binnen de kortst mogelijke termijn aan de Klant te verstrekken onder de voorwaarden vermeld in artikel 9.4 hiervan.
 5. Cocservices BV behoudt zich het recht voor:
 6. op correcte en tijdige betaling van de Klant voorafgaand aan het verstrekken van het Certificaat; b. tot een technische uitschakeling van het systeem en onderhoud waardoor (een gedeelte van) de Website tijdelijk niet beschikbaar kan zijn;
 7. om een Elektronische Bestelling te weigeren, als de Klant op het moment van het invullen en verzenden van het elektronische formulier uitstaande verplichtingen heeft uit voorgaande perioden jegens Cocservices BV;
 8. om de Overeenkomst te ontbinden in het geval dat het Certificaat niet beschikbaar is of niet bestaat, of als het onmogelijk is om de Overeenkomst uit te voeren, waarbij Cocservices BV niet verantwoordelijk is voor enige schade die de Klant lijdt door het onvermogen om het Certificaat te verkrijgen.

Artikel 6. Rechten en plichten van de Klant

 1. Door het aangaan van een Overeenkomst met Cocservices BV verplicht de Klant zich om: a. de gevraagde gegevens die benodigd zijn voor het verstrekken van een Certificaat juist en volledig te verstrekken;
 2. Cocservices BV te voorzien van alle documenten die nodig zijn voor de aanvraag van een Certificaat; c. zijn persoonlijke en factuurgegevens bij te werken in het geval van een wijziging daarvan door een e mail te sturen naar info@cocservices.eu of door dergelijke gegevens rechtstreeks te wijzigen in de persoonlijke online account die de Klant heeft aangemaakt op de Website;
 3. om de probleemloze overname van de Certificaatlevering te verzekeren onder de voorwaarden vermeld in artikel 10.3 hiervan.
 4. De Klant heeft het recht op terugbetaling van de overgemaakte betaling in het geval dat het Certificaat niet beschikbaar of niet aanwezig is voor het specifieke voertuig, of als het niet mogelijk is om de Overeenkomst uit te voeren; in dat geval wordt de betaling zonder onnodige vertraging aan de Klant terugbetaald voor hetzelfde bedrag en op dezelfde manier als waarop de betaling is overgemaakt.

Artikel 7. Registratie

 1. Registratie van de Klant op de Website van Cocservices BV is optioneel en wordt uitgevoerd door het openen van een online account door de Klant, indien de Website dit mogelijk maakt. 2. Teneinde de registratie te kunnen verrichten, dient de Klant ten minste zijn voor- en achternaam of de bedrijfsnaam, het e-mailadres en het wachtwoord voor de registratie specificeren en de identificatiegegevens bijwerken als dergelijke wijzigingen plaatsvinden.
 2. Als de Klant volledige registratiegegevens verstrekt, zullen deze gegevens als basis dienen voor Cocservices BV, en Cocservices BV zal deze gegevens gebruiken om de bestellingen en belastingdocumenten te verwerken, tenzij de Klant Cocservices BV op de hoogte stelt van andere gegevens voor een bepaalde bestelling.
 3. Na succesvolle registratie wordt een online account voor de Klant aangemaakt. Deze online account is strikt persoonlijk en mag uitsluitend door de Klant zelf (of diens werknemers) worden gebruikt. Zodra de Klant zich registreert voor een online account, ontvangt de Klant een registratiebevestigingslink per e mail. De klant dient de toegangsgegevens te bevestigen door op de registratiebevestigingslink te klikken.
 4. Door een account aan te maken, heeft de Klant de mogelijkheid om Certificaten aan te vragen zonder dat de Klant telkens opnieuw zijn (persoons)gegevens hoeft in te vullen. De Klant kan zijn persoonlijke gegevens en andere instellingen op elk gewenst moment wijzigen via e-mail of in het gedeelte “Gegevens wijzigen” nadat de Klant heeft ingelogd op zijn online account. De Klant kan zijn online account en registratie verwijderen door een daartoe strekkend verzoek per e-mail te richten aan info@cocservices.eu.

Artikel 8. Facturatie en betaling

 1. Cocservices BV is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de Overeenkomst van de Klant volledige vooruitbetaling te verlangen.
 2. Betaling dient volledig vooraf te geschieden op een door Cocservices BV aangeboden online betaalwijze, zoals creditcard, iDeal, PayPal etc.
 3. Cocservices BV is btw-plichtig. De betaling mag alleen zonder btw door Cocservices BV worden gefactureerd na de validatie van de registratie van de Klant die een belastingplichtige is. De Klant moet een geldig btw-nummer invoeren in de Elektronische Bestelling om een factuur voor de afgifte van een Certificaat zonder btw te kunnen verstrekken. Indien de Klant niet uiterlijk op de bindende bevestiging van de Elektronische Bestelling of als geregistreerde Klant in zijn profiel geen geldig BTW-nummer invoert, hoeft de latere kennisgeving van dit feit niet te worden aanvaard door Cocservices BV.

Artikel 9. Leveringstermijnen

 1. Termijnen voor het uitvoeren van de bestelling en het verkrijgen van het Certificaat verschillen en zijn afhankelijk van het type, het specifieke merk van het voertuig en het land van eerste registratie.
 2. De opgegeven levertijden voor het verkrijgen van individuele Certificaten via de Website is alleen voor informatieve doeleinden en is afhankelijk van de voorwaarden van andere zakenpartners van Cocservices BV. De tijdslimiet kan in uitzonderlijke omstandigheden verschillen. Opgegeven levertermijnen zijn derhalve nimmer te beschouwen als fatale termijn.
 3. De wachttijd voor het overmaken van een betaling door de Klant is niet inbegrepen in de levertermijn bepaald voor de levering en levering van het Certificaat. De levertijd van het Certificaat (bezorgdienst zelf per post of koerier) wordt niet weerspiegeld in de levertermijn.
 4. Indien Cocservices BV niet in staat zal zijn om het Certificaat binnen de overeengekomen termijn te overleggen of indien zich omstandigheden voordoen die onvoorspelbaar waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst en die een objectieve belemmering vormen die Cocservices BV verhinderen de overeengekomen leveringstermijn te halen, heeft de Klant het recht om het contract te herroepen en zal Cocservices BV de betaling zonder onnodige vertraging, uiterlijk binnen 14 dagen, aan de Klant terugbetalen, op dezelfde manier als de betaling is overgemaakt.

Artikel 10. Wijze van levering

 1. De Klant wordt op de hoogte gesteld van de levering van het Certificaat per e-mail en/of sms uiterlijk één dag voor de levering ervan.
 2. De levering van het Certificaat op het afleveradres wordt verzorgd door Cocservices BV, maar de kosten van levering zijn voor rekening van de Klant. De leveringskosten van het Certificaat zijn afhankelijk van de wijze van levering gekozen door de Klant, aangetekend of per koerier. De kosten worden bepaald in de laatste stap van goedkeuring van de Elektronische Bestelling door de Klant en dienen direct bij het plaatsen van de bestelling te worden voldaan voordat de Overeenkomst tot stand komt.
 3. De Klant is verplicht zorg te dragen voor een probleemloze in ontvangst name van het Certificaat; in het bijzonder zal de Klant op de dag van de geplande levering beschikbaar zijn op het voor de levering opgegeven telefoonnummer of aanwezig zijn op het afleveradres; in het bijzonder heeft de Klant een correct en correct gemarkeerde brievenbus. Als het niet mogelijk is om aan deze plicht te voldoen, is de Klant verplicht om de leverancier vooraf op de hoogte te stellen om een andere leverdatum te regelen of om een vervanger te specificeren die zal voldoen aan de verplichting tot overname van het Certificaat voor de oorspronkelijke ontvanger van de levering. Indien de Klant dit niet doet, wordt het Certificaat gedeponeerd bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt, terwijl de Klant dienovereenkomstig op de hoogte wordt gebracht van de neerlegging en de mogelijkheid om het Certificaat binnen een bepaalde periode op te halen bij het respectievelijke afhaalpunt. Als de Klant het Certificaat niet bij het afhaalpunt ophaalt, wordt het Certificaat op kosten van de Klant aan Cocservices BV geretourneerd en is Cocservices BV niet verplicht enige andere bezorgpoging uit te voeren.
 4. Indien de Klant weigert het correct afgeleverde Certificaat zonder opgaaf van redenen te accepteren, is de Klant verplicht de kosten te vergoeden die aan Cocservices BV zijn gemaakt door de daaropvolgende teruglevering van het Certificaat aan Cocservices BV.

Artikel 11. Annuleren van de bestelling

 1. De Klant:
 2. heeft het recht om de bestelling zonder opgave van redenen te allen tijde te annuleren voordat de betaling door de Klant is voldaan. Zodra de betaling door de Klant is voldaan is het niet langer mogelijk de bestelling te annuleren. Deze bepaling is niet van toepassing op een Vaste Klant, wiens bestelling wordt geannuleerd na overeenstemming met Cocservices BV, op voorwaarde dat Cocservices BV in dit verband geen significante kosten heeft gemaakt vanaf de annuleringsdatum;
 3. heeft niet het recht om de Elektronische Bestelling te herroepen indien de uitvoering van de dienstverlening met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen vóór het verstrijken van de herroepingstermijn in overeenstemming, tenzij Partijen anders overeenkomen in welk geval Cocservices BV het recht heeft om de in redelijkheid gemaakte kosten aan de Klant in rekening te brengen.
 4. Cocservices BV behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of de Overeenkomst te herroepen in de volgende gevallen:
 5. als de Klant uitstaande verplichtingen heeft uit voorgaande perioden jegens Cocservices BV op het moment van het plaatsen van de Elektronische Bestelling;
 6. als het Certificaat niet beschikbaar is; of
 7. indien Cocservices BV niet in staat is om het Certificaat binnen de overeengekomen termijn en/of voor de overeengekomen vergoeding, bijvoorbeeld omdat de kosten die Cocservices BV moet maken om een Certificaat te kunnen aanleveren aanzienlijk zijn gestegen en tenzij tussen partijen anders is overeengekomen; als een dergelijke situatie zich voordoet, stelt Cocservices BV de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte, en als de Klant de betaling al heeft gedaan, wordt het betaalde bedrag zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen 14 dagen aan de Klant terugbetaald, waarbij de door Cocservices BV in redelijkheid gemaakte en aantoonbare kosten voor rekening van de Klant zijn.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Cocservices BV is uitsluitend verantwoordelijk voor de authenticiteit (originaliteit) van het afgegeven Certificaat. Cocservices BV is niet aansprakelijk voor de inhoud en de nauwkeurigheid van het Certificaat, waarvoor de entiteit (producent van het voertuig), die het Certificaat heeft afgegeven, verantwoordelijk is.
 2. Verder is Cocservices BV niet aansprakelijk voor:
 3. vertraagde levering van het Certificaat veroorzaakt door de bezorger (aangetekende post of koerier); b. vertraagde levering van het Certificaat veroorzaakt door het verkeerde adres van de ontvanger dat door de Klant is ingevoerd;
 4. beschadiging van de levering veroorzaakt door de bezorger (aangetekende post of koerier); d. verkeerde gegevens op het Certificaat veroorzaakt door onjuiste opgave van informatie of gegevens door de Klant;
 5. verlies van levering veroorzaakt door het verkeerde adres van de ontvanger dat door de Klant is opgegeven;
 6. weigering om een voertuig te registreren op basis van het Certificaat wegens niet-naleving van de instructies door de Klant.
 7. Cocservices BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van boetes of als gevolg van het niet halen van levertermijnen.
 8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Cocservices BV.

Artikel 13. Privacy en persoonsgegevens

De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming voor de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke regels, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door de Klant aan Cocservices BV verstrekte persoonsgegevens worden door Cocservices BV uitsluitend in overeenstemming met het privacybeleid van Cocservices BV verwerkt: https://www.cocservices.nl/link-naar online-privacybeleid.

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door Cocservices BV gesloten en te sluiten Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere Overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke Overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Cocservices BV, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Cocservices BV met de Klant kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.